1MM TEPELNEJ IZOLÁCIE TK®-THERM UŠETRÍ ROVNAKO AKO 10CM POLYSTYRENU

Tepelná izolácia stavieb termoizolačnou stierkou TK®-THERM ponúka výraznú úsporu na vykurovanie objektov, kedy tepelne izoluje priestory približne rovnakou mierou, ako 10cm široká vrstva polystyrénu.. V zimných mesiacoch tepelná izolácia TK®-THERM zaisťuje ochranu priestoru pred nežiadúcimi únikmi tepla; zabraňuje tvorbe tepelných mostov; v letných mesiacoch Potom Chráni priestory naopak pred prienikom nežiaduceho tepla zo stien. 
Tepelná izolácia TK®-THERM zaisťuje v priebehu celého roka vysokú tepelnú pohodu.

NAŠA ŠPECIÁLNA CENOVÁ PONUKA PLATÍ IBA PRE ČR


Obchodné podmienky TK®-THERM

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky („Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Elektrofyzika s.r.o., so sídlom č.p. 89, 679 13 Vavřinec, IČO: 03054721, IČ DPH: CZ03054721, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 83419, ( „Predávajúci“) a zákazníkom („Kupujúci“) v súvislosti alebo na základe kúpy Tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode Predávajúceho na URL adrese www.tepelna-izolacia.eu („Internetový obchod“), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom Tovaru.
1.2. Tieto Obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 zákona ČR č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník („občiansky zákonník ČR“), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu postupom podľa článku 2 a 3 týchto Obchodných podmienok ( „Kúpna zmluva“), ak sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišnej úprave.
1.3. Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo medzi stranami výslovne dohodnuté inak, práva a povinnosti strán vzťahujúce sa k Tovaru sa použijú obdobne aj na poskytovanie služieb.
1.4. Tieto Obchodné podmienky sa primerane použijú aj na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. telefonicky, faxom, e-mailom a pod.) než len prostredníctvom Internetového obchodu. 

2. Elektronická objednávka 

2.1. Elektronickou objednávkou sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie odoslanie objednávky v podobe online objednávkového formulára na príslušnej URL adrese Internetového obchodu. Kupujúcemu je pred odoslaním objednávky daná možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávkového formulára vložil, odoslaním objednávky Kupujúci činí ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na vybraný počet balení Tovaru ( „Objednaný Tovar“) za cenu určenú v súlade s článkom 6. Dáta z objednávkového formulára sú elektronicky doručené k rukám Predávajúceho.
2.2. Odoslaním online objednávky Kupujúci akceptuje aktuálne znenie Obchodných podmienok platných pre Internetový obchod v čase odoslania objednávky, súhlasí s
týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť pred odoslaním objednávky. Tieto Obchodné podmienky sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na webových stránkach internetového obchodu a sú tiež Kupujúcemu zaslané v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia (akceptácie) objednávky podľa článku 3.1 týchto Obchodných podmienok.
2.3. Kupujúci súhlasí s tým, aby bol spätne kontaktovaný elektronicky a/alebo telefonicky, a to Predávajúcim alebo jeho oprávneným zástupcom a/alebo treťou dôveryhodnou osobou vrátane tretej dôveryhodnej spoločnosti (dopravcu) za účelom overenia správnosti vložených údajov a pre udelenie súhlasu s expedíciou objednaného tovaru.
2.4. Telefonické overenie objednávky prebieha ako zo strany Predávajúceho, tak aj zo strany tretej spoločnosti (dopravca, obchodník) poverenej Predávajúcim dopravou Tovaru Kupujúcemu. Elektronické overenie objednávky potom prebieha zo strany Predávajúceho. Zodpovedný pracovník tretej spoločnosti je oprávnený s Kupujúcim dohodnúť telefonicky presný dátum a čas doručenia Objednaného Tovaru k rukám Kupujúceho. 

3. Uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Samotná Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia objednávky
Predávajúcim Kupujúcemu v elektronickej podobe.
3.2. Ak nie je určené inak, potvrdenie o prijatí objednávky je Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu zadanú v online objednávkovom formulári. Od okamihu doručenia potvrdenia prijatia objednávky Predávajúceho Kupujúcemu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené platnými právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho obstarať a dodať Objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho prevziať dodaný Tovar a zaplatiť Kúpnu cenu.
3.3. Kupujúci sa s Predávajúcim dohodol, že objednávka Tovaru je akceptovateľná Predávajúcim, iba ak je odoslaná online pomocou objednávkového formulára v Internetovom obchode, v rámci ktorého kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami vybraním príslušného formulárového poľa objednávkového formulára. Predávajúci je oprávnený neprijať objednávku, ktorá nie je vykonaná v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, alebo takú objednávku Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť primeranú lehotu. Márnym uplynutím lehoty sa na objednávku hľadí, akoby nebola doručená.
3.4. Kupujúci a Predávajúci sa týmto záväzne dohodli, že súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a záväzné potvrdenie prijatia elektronickej objednávky zo strany Predávajúceho sú podmienkami pre uzavretie Kúpnej zmluvy.
3.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto Obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Predávajúcemu.
3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný Tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovare, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe Kúpnej zmluvy.
3.7. Predmetom Kúpnej zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v elektronickej objednávke uskutočnenej na príslušnej URL adrese Internetového obchodu. Kupujúci nie je oprávnený od Predávajúceho požadovať či právne vymáhať akýkoľvek iný Tovar podobného či iného charakteru a ani ho požadovať ako kompenzáciu v prípade, že je Objednaný Tovar momentálne nedostupný.
3.8. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpnej zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim. 

4. Termín a spôsob dodania 

4.1. Kupujúci je povinný telefonicky dohodnúť presný termín, teda dátum a hodinu doručenia Objednaného Tovaru s pracovníkom tretej dôveryhodnej osoby (dopravcu). Kupujúci je povinný Tovar prevziať v termíne dohodnutom podľa predchádzajúcej vety alebo podľa článku 4.2. Kupujúci je tiež povinný riadiť sa pokynmi v dokumentácii dodanej Predávajúcim.
4.2. Predávajúci je povinný dodať Objednaný Tovar za vopred dohodnutú cenu a vo vopred dohodnutom termíne, a to všetko v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Presný termín doručenia, teda dátum a hodinu, si Kupujúci dohaduje sám s treťou dôveryhodnou spoločnosťou, teda s dopravcom.
4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Objednaný Tovar Kupujúcemu najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že Objednaný Tovar nie je možné zo strany Predávajúceho dodať v lehote podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na adresu elektronickej pošty, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickom objednávkovom formulári. 

5. Náklady na dodanie Tovaru a prevzatie Tovaru

5.1. Náklady na dodanie/dopravu Objednaného Tovaru nesie Kupujúci. Tieto náklady nie sú zahrnuté v cene za Tovar určenej v súlade s článkom 6.
5.2. V prípade, že Objednaný Tovar nie je Kupujúcim opakovane prevzaté od pracovníka zmluvnej doručovacej spoločnosti (dopravcu) a vráti sa späť k rukám Predávajúceho, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru a Predávajúci má právo v prípade opätovného objednania toho istého Tovaru k rukám toho istého Kupujúceho účtovať cenu za dodanie Tovaru v plnej výške zvýšenú o plnú cenu za dodanie/dopravu v súlade s cenníkom dopravcu.
5.3. Objednaný Tovar je dodaný k rukám Kupujúceho prostredníctvom dopravnej spoločnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, IČ DPH: CZ25194798, so sídlom Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapísanej na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 105858 („PPL CZ“), alebo iným dopravcom zvoleným predávajúcim.
5.4. Náklady na dodanie Tovaru sa riadia platným cenníkom spoločnosti PPL CZ, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.ppl.cz, konkrétne https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&tre_id=61&art_id=412 ako cenník prepravného, alebo iného dopravcu zvoleného Predávajúcim.  5.5. Kupujúci prevezme Objednaný Tovar od pracovníka tretej spoločnosti (dopravcu), čo potvrdí svojím podpisom potom, čo uhradí účtovanú cenu za dodaný Tovar (v prípade platby na dobierku), vrátane nákladov na dopravu. Kupujúci je povinný sa uistiť, že Tovar dorazil v poriadku a nepoškodený ešte pred odchodom pracovníka dopravcu, ktorý Tovar doručil.
5.6. Ak Kupujúci neprevezme Tovar z dôvodu poškodenia Tovaru v priebehu dopravy, má Kupujúci povinnosť spísať so zodpovednou osobou spoločnosti PPL CZ, alebo iným dopravcom, ktorý Tovar na základe poverenia Predávajúceho doručil, Reklamačný protokol, ktorého vzor pre PPL CZ je dostupný na URL adrese: https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace. Každá zásielka je v priebehu dopravy spoločností PPL CZ štandardne poistená. Doklad o poistení je umiestnený na webových
stránkach spoločnosti PPL CZ. 

6. Cena za Tovar, platnosť cien, zmeny v cenách a účtovanie iných poplatkov 

6.1. Všetky ceny za Tovar uvedené na webovej stránke Internetového obchodu sú uvedené vrátane aktuálne sadzby DPH aj bez DPH. V prípade rozporu výšky DPH s aktuálne platnými právnymi predpismi je rozhodujúca cena bez DPH, ku ktorej bude pripočítaná DPH v aktuálne platnej výške. Všetky ceny sú uvádzané v korunách českých, ak nie je uvedené inak. Všetky ceny za Tovar a služby sú platné len pre webovú stránku Internetového obchodu. Iné, než uvedené ceny za podobný (či zhodný) Tovar nie sú od Predávajúceho právne vymáhateľné.
6.2. Predávajúci je oprávnený poskytovať individuálne množstevné zľavy, akčné či iné ceny, než je uvedené v Internetovom obchode. Takto kalkulované ceny si Predávajúci s Kupujúcim dohoduje na základe predchádzajúcej (osobnej, telefonickej, písomnej) dohody. Takto individuálne kalkulované ceny nie sú právne vymáhateľné pre iné prípady. Nie je možné právne nárokovať či súdne vymáhať ceny za prípadné rovnaké alebo podobné výrobky, ak sú uvedené na iných webových stránkach alebo v akýchkoľvek iných reklamných prezentáciách v rámci akejkoľvek reklamnej kampane v akejkoľvek podobe od iných spoločností či na iných webových stránkach alebo v akýchkoľvek iných reklamných prezentáciách v rámci akejkoľvek reklamnej kampane v akejkoľvek podobe vo vlastníctve Predávajúceho.
6.3. Všetky ceny uvedené na webových stránkach Internetového obchodu sú platné od okamihu uverejnenia ponuky Predávajúceho na webových stránkach Internetového obchodu do odvolania. Pre danú Kúpnu zmluvu sa použijú ceny Tovaru a služieb platné v čase uskutočnenia objednávky. Platby za dodanie Tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto Obchodných podmienok nie sú zahrnuté v cene Tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná kúpna cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje.
6.4. K cene za Tovar môžu byť účtované ďalšie poplatky (napr. balné či administratívne poplatky) okrem dohodnutej ceny za dopravu pozri článok 5. K uvedeným cenám za Tovar je vždy účtovaný poplatok za dopravu vo výške podľa článku 5.4, o ktorý je navýšená konečná suma splatná Kupujúcim.
6.5. Ceny sú stanovené bez daní, colných poplatkov, poistenia a dopravy, ktoré budú účtované Kupujúcemu samostatne (a to aj za čiastkové plnenie), spravidla vo faktúre Predávajúceho (ktorej obsah určí Predávajúci), pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.
6.6. Predávajúci má právo na zmenu cien za Tovar. Na každú zmenu v cenách Tovaru je potenciálny Kupujúci upozornený na vhodnej webovej stránke Internetového obchodu. Vo výnimočných prípadoch sú všetky zmeny v cenách za Tovar a služby Kupujúcemu oznámené osobne a/alebo telefonicky a/alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v elektronickom objednávkovom formulári Internetového obchodu. Zmena ceny Tovaru sa však nijako nedotýka ceny Objednaného Tovaru podľa Kúpnych
zmlúv uzatvorených pred touto zmenou. 

7. Spôsob platby za Tovar 

7.1. Kupujúci je oprávnený zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov platby a povinný uhradiť dohodnutú cenu za Objednaný Tovar podľa uzatvorenej Kúpnej zmluvy:
a) vopred v hotovosti v mieste sídla Predávajúceho, na základe riadne vystavenej faktúry;
b) vopred bankovým prevodom na základe riadne vystavenej zálohovej faktúry k rukám Predávajúceho na číslo účtu: 000000 – 265141765 / 0300, BIC (SWIFT) CEKOCZPP, IBAN CZ5203000000000265141765 vedený u ČSOB, a.s., so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika (viď www.csob.cz), tel.: +420 800 110 808;
c) vopred poštovou poukážkou prostredníctvom služieb spoločnosti Česká pošta, s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Česká republika, na základe riadne vystavenej Zálohovej faktúry Predávajúceho k rukám Predávajúceho na číslo účtu: : 000000 – 265141765 / 0300, BIC (SWIFT) CEKOCZPP, IBAN CZ5203000000000265141765 vedený u ČSOB a.s., so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika (www.csob.cz ) tel.: +420 800 110 808;
d) na dobierku k rukám zodpovedného pracovníka dopravcu, spoločnosti PPL CZ.
7.2. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, iné formy úhrady za Objednaný Tovar nie sú akceptovateľné.
7.3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 7.4 Obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu Tovar vopred.
7.4. V prípade platby vopred je kúpna cena za Tovar splatná do piatich (5) dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu. V prípade platby na dobierku je kúpna cena za Tovar splatná pri prevzatí Tovaru. 

8. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu zo strany Kupujúceho – spotrebiteľa

8.1. V prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, uplatnia sa osobitné ustanovenia tohto článku 8 o práve Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie bez uvedenia dôvodu od Kúpnej zmluvy. V prípade iných Kupujúcich sa ustanovenia tohto článku 8 neuplatnia.
8.2. Spotrebitelia v zmysle ustanovenia § 419 občianskeho zákonníka ČR majú právo jednostranne a bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť (ak nejde napríklad o prípad Tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom) a požadovať vrátenie finančných prostriedkov vrátane DPH zaplatených za Tovar, ak Tovar zakúpili a Kúpnu zmluvu uzatvorili prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. prostredníctvom Internetového obchodu). V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
8.3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je potrebné zaslať písomnedoporučenou poštou na adresu Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho elektrofyzika@email.cz. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je online na stiahnutie a vytlačenie na webových stránkach internetového obchodu.
8.4. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, Tovar, ktorý od neho dostal.
8.5. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, bezhotovostne na účet oznámený mu v súlade s článkom 8.3. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.
8.6. Všetky náklady Kupujúcim vynaložené v rámci procesu odstúpenia od Kúpnej zmluvy nie sú právne vymáhateľné a nesie ich sám Kupujúci v plnej výške. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúcemu vyplatená späť iba už zaplatená cena za Objednaný Tovar.
8.7. Ak Kupujúci uplatní právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, Objednaný Tovar musí byť
doručený späť k rukám Predávajúceho kompletný, nepoškodený, neopotrebovaný,
neporušený a vrátane všetkej písomnej dokumentácie a najlepšie v pôvodnom obale. Ak
Predávajúci zistí, že vrátený Tovar je poškodený, nekompletný či akokoľvek
znehodnotený, alebo chýba, alebo je neúplná dokumentácia, je oprávnený znížiť sumu,
ktorú Kupujúcemu vráti o pomernú časť, ktorá zodpovedá miere znehodnotenia Tovaru. 

9. Komunikácia s Predávajúcim 

9.1. Komunikácia s Predávajúcim a/alebo jeho oprávneným zástupcom prebieha telefonicky
a/alebo prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo písomne, v listinnej forme.
9.2. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou
musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne
alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu
odosielateľa).
9.3. Komunikácia prebieha v českom jazyku, prípadne po predchádzajúcom schválení zo
strany Predávajúceho v jazyku príslušného štátu Kupujúceho alebo v jazyku podľa
dohody urobenej prostredníctvom elektronickej pošty.
9.4. Písomnú komunikáciu adresovanú Predávajúcemu treba vždy zasielať výhradne len na
poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v článku 1.1. Ak sa nedohodne Predávajúci s  Kupujúcim inak, komunikácia prostredníctvom inej poštovej adresy nie je prípustná a
nebude na ňu braný ohľad. 

10. Záručné podmienky 

10.1. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak bol Tovar preukázateľne znehodnotený:
10.1.1. neodbornou manipuláciou zo strany Kupujúceho, najmä:
 poškodením veka obalu, napr. odklopením, odlomením, vylomením,
prehnutím, poškriabaním či iným mechanickým poškodením;
 poškodením obalu napr. pádom z výšky, rozsadnutím, prehnutím či iným
mechanickým poškodením;
 zásahom do vlastností Tovaru iným spôsobom, než je uvedené v odporúčaní
Predávajúceho, ktoré znehodnotí vlastnosti Tovaru. Takým zásahom sa rozumie
najmä zmiešanie TK®-THERM s chemickými či inými látkami, ktoré vlastnosti
Tovaru znehodnotia;
 aplikáciou TK®-THERM na povrchy, ktoré nevyhovujú odporúčaniu
Predávajúceho, tým sa rozumie najmä nevhodné nanesenie na nestále, nepevné,
mokré alebo znečistené plochy, na povrchy neodmastené a nenapenetrované (v
prípade aplikácie na existujúce nátery) a alebo nanesenie TK®-THERM na
viacvrstvové nátery, ktoré je inak nutné pred aplikáciou TK®-THERM odstrániť,
nanesenie na nenasiakavé povrchy, na ktorých nebol vykonaný adhézny mostík,
nevhodnou aplikáciou striekacou pištoľou tlakom nad päťsto tisíc (500 000)
pascalov (Pa), respektíve päť (5 ) barov;
10.1.2. zásahom vyššej moci alebo prírodnými živlami.
10.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že
nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri jeho prevzatí
má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré
Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu
Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa hodí na účel, ktorý pre jeho
použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, a že
Tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.3. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená Kupujúcim-spotrebiteľom, riadia sa práva z vád a
záruka za kvalitu Tovaru ustanoveniami občianskeho zákonníka ČR o predaji tovaru v
obchode a zákonom ČR č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa ČR“).
10.4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne
u Tovaru v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, ak nie je zmluvnými
stranami dojednaná alebo Predávajúcim poskytnutá doba dlhšia. 

11. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov

11.1. Hovorné na telefónne čísla uvedené na webových stránkach Internetového obchodu je
účtované Kupujúcemu podľa štandardného cenníka telefónnych operátorov, ibaže
Kupujúci využije možnosť volať na linku zadarmo: + 420 800 212 800, ktorá je
zadarmo iba pre volajúcich z Českej republiky. V prípade využitia roamingu (volanie zo
zahraničia) na tel. +421 948 788 611 je hovorné účtované Kupujúcemu podľa
štandardného cenníka telefónnych operátorov.  11.2. K žiadnemu z uvedených telefónnych čísel nie sú zo strany Predávajúceho účtované
žiadne vedľajšie či skryté poplatky. 

12. Mimosúdne riešenie sporov v prípade Kupujúceho – spotrebiteľa 

12.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 419 občianskeho zákonníka
ČR, má právo na mimosúdne riešenie sporu z Kúpnej zmluvy v súlade s § 20d a nasl.
zákona o ochrane spotrebiteľa, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie
(www.coi.cz), (ďalej len „ČOI“).
12.2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh Kupujúcehospotrebiteľa,
ktorý možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky
prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach ČOI, a to
najneskôr do jedného roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu,
u Predávajúceho prvý krát.
12.3. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu je Kupujúci-spotrebiteľ povinný
pokúsiť sa najskôr vyriešiť spor priamo s Predávajúcim.
12.4. Žiadne z ustanovení tohto článku nevylučuje možnosť Kupujúceho-spotrebiteľa riešiť
prípadný spor postupom v súlade s článkom 15.2. 

13. Ochrana osobných údajov 

13.1. Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia Kúpnej zmluvy a po dobu
nevyhnutnú na plnenie práv a povinností súvisiacich s Kúpnou zmluvou Predávajúci
zhromažďuje a ďalej spracováva poskytnuté osobné údaje vo svojej databáze. Osobné
údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými a účinnými zákonmi Českej
republiky, najmä so zákonom ČR č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov.
13.2. Kupujúci je týmto poučený, že má právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na
opravu osobných údajov, (iii) požadovať od Predávajúceho vysvetlenie v prípade, že
pojme podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobného a
súkromného života Kupujúceho alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s
právnymi predpismi, (iv) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi
predpismi, najmä formou zastavenia nakladania osobnými údajmi, ich opravou,
doplnením či odstránením. 

14. Platnosť a zmeny Obchodných podmienok 

14.1. Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené Obchodné
podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webových
stránkach internetového obchodu alebo neskorším dňom v nich stanoveným.
14.2. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových Obchodných podmienok, sa
riadia Obchodnými podmienkami platnými ku dňu vzniku zmluvného vzťahu. 

15. Záverečné ustanovenia 

15.1. Tieto Obchodné podmienky, všetky Kúpne zmluvy a právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Českej
republiky, najmä občianskym zákonníkom ČR a zákonom o ochrane spotrebiteľa ČR.
Touto voľbou však nie je Kupujúci - spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú
ustanovenia iného právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v
prípade neexistencie tejto voľby práva inak použili.
15.2. Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré medzi nimi môžu vzniknúť v súvislosti s
vykonávaním alebo výkladom týchto Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy
konaním a vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí vyriešiť predmetný spor zmierlivou
cestou do tridsiatich (30) kalendárnych dní a ide o Kúpnu zmluvu uzatvorenú s
Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, budú všetky spory vzniknuté z Kúpnej zmluvy
a/alebo v kombinácii s ňou rozhodované českým súdom miestne príslušným podľa sídla
Predávajúceho.
15.3. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa
takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa
neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného
ustanovenia sa nedotýka platnosti ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej
zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
15.4. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je prístupná.
15.5. V prípadoch, kedy je Kupujúcim podnikateľ, platí, že sa nepoužije § 558 ods. 2
občianskeho zákonníka ČR a obchodné zvyklosti sa na výklad Kúpnej zmluvy použijú
až po ustanoveniach občianskeho zákonníka ČR alebo iných právnych predpisov ako
celku (prednosť pred obchodnými zvyklosťami teda majú aj tie ustanovenia legislatívy,
ktoré nemajú donucovací charakter).
15.6. Zmluvné strany vylučujú použitie § 1740 ods. 3 občianskeho zákonníka ČR, ktorý
stanovuje, že zmluva je uzavretá aj vtedy, keď nedôjde k úplnej zhode prejavov vôle
zmluvných strán.
15.7. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v
zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka ČR.
15.8. Pre prípad, že je Kupujúci podnikateľom, vylučujú zmluvné strany použitie ustanovenia
§ 1799 a § 1800 občianskeho zákonníka ČR, ktoré upravujú odkazy na obchodné
podmienky vo formulárových zmluvách, definujú nezrozumiteľné alebo obzvlášť
nevýhodné klauzuly a podmienky ich platnosti. 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01 2017